RELEASE CANDIDATE

TESTING GUIDE FOR UAT ENVIRONMENT Testing guide này dành cho app ở môi trường UAT. 1. Cài đặt Android: Nếu đã được mời làm thành viên Internal test, download app tại link sau: https://play.google.com/apps/internaltest/4698342488471397113 Trường hợp không phải là thành viên Internal test, download app APK tại link sau: https://dws-static.vidiva-dev.com/app-releases/divawallet/uat/android/20201123_043536/divawallet_0.0.60+163.apk IOS: Bước 1: Cài đặt […]