Download Tingapp Flutter3 Internal test

Latest version: 1.0.64+219

Release date: 24/06/2022

Hướng dẫn cài đặt

* Gỡ app Ting UAT trên thiết bị (nếu có)
  • Android

  • IOS

    • Bước 1: Cài đặt app Test Flight vào thiết bị

    • Bước 2: Click link sau để có thể download app từ Test Flight: https://testflight.apple.com/join/YSuD8hs4
    • Bước 3: Khi click vào link, Test Flight hiển thị thông tin app Vidiva wallet như bên dưới. Click “Cài đặt” để cài đặt app

  •  
VN|EN
→ vidiva:platform