Download Ting wallet version Vietbank UAT

Latest version: 0.0.60+262

Release date: 02/08/2023

Hướng dẫn cài đặt

* Gỡ app Ting UAT trên thiết bị (nếu có)
  • Android

  • IOS

    • Bước 1: Cài đặt app Test Flight vào thiết bị
    • Bước 2: Click link sau để có thể download app từ Test Flight: https://testflight.apple.com/join/IsYrTg6I
    • Bước 3: Khi click vào link, Test Flight hiển thị thông tin app Vidiva wallet như bên dưới. Click “Cài đặt” để cài đặt app
  •