Download Ting wallet version VNPay

Latest version: 0.0.60+192

Release date: 07/05/2021

Hướng dẫn cài đặt

* Gỡ app Ting UAT trên thiết bị (nếu có)
  • Android

  • IOS

    • Bước 1: Cài đặt app Test Flight vào thiết bị

    • Bước 2: Click link sau để có thể download app từ Test Flight: https://testflight.apple.com/join/GYhswUAa
    • Bước 3: Khi click vào link, Test Flight hiển thị thông tin app Vidiva wallet như bên dưới. Click “Cài đặt” để cài đặt app

Mở app Ting

Mở app Ting Kiểu intent

VN|EN
→ vidiva:platform