vidiva:

TESTING GUIDE FOR TEST ENVIRONMENT

Testing guide này dành cho app ở môi trường UAT.

1. Cài đặt

2. Nhận diện

Môi trường được xác định theo icon của app

Chú ý: Hướng dẫn trong bài này áp dụng cho môi trường UAT.

3. Chức năng

3.1. OTP

Môi trường test sẽ không gửi SMS đến số điện thoại. Thay vào đó, tất cả OTP do hệ thống Ting gửi ra sẽ có giá trị là 111111 (6 số 1).

Các OTP do các hệ thống khác gửi ra (chẳng hạn như VietBank) vui lòng xem chi tiết đối với từng chức năng trong phần tiếp theo.

3.2. Mapping VIETBANK

3.2.1. Màn hình nhập thông tin tài khoản ngân hàng Vietbank

3.2.2. Màn hình OTP

3.3. Deposit VIETBANK

3.3.1. Màn hình nhập số tiền

3.3.2. Màn hình nhập OTP

3.4. Transfer bank to wallet <VIETBANK>

3.4.1. Màn hình nhập số tiền

  

3.4.2. Màn hình nhập OTP

   

3.5. Withdraw VIETBANK

3.5.1. Màn hình nhập số tiền